Artikel 1: Definities

1.1. Opdrachtnemer: Onlizo, het online marketing bureau gevestigd te vlierlaan 54, 5044 BR Tilburg.

1.2. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie Onlizo een overeenkomst aangaat.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, werkzaamheden en leveringen van Onlizo, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 3: Aansprakelijkheid

3.1. Onlizo spant zich in om de overeengekomen diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

3.2. Onlizo is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat de Opdrachtgever onvolledige of onjuiste informatie heeft verstrekt.

3.3. Onlizo is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 4: Resultaatgarantie

4.1. Onlizo geeft geen garantie op specifieke resultaten, waaronder maar niet beperkt tot het behalen van bepaalde posities in zoekmachines, het aantal clicks op advertenties, of het aantal volgers op sociale media.

4.2. De Opdrachtgever begrijpt dat resultaten afhankelijk zijn van diverse factoren, waaronder marktomstandigheden, concurrentie en technologische ontwikkelingen.

Artikel 5: Overmacht

5.1. Onlizo is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van haar verplichtingen indien dit het gevolg is van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil van Onlizo die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet kan worden gevergd.

Artikel 6: Betaling

6.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

6.2. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij een rente verschuldigd van [rentepercentage] per maand.

Artikel 7: Toepasselijk recht en geschillen

7.1. Op alle overeenkomsten tussen Onlizo en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

7.2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Opdrachtnemer gevestigd is.